วิทยาลัยเทคนิคสารภี

วิจัยในชั้นเรียน

คลิกที่ภาคเรียนที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียด   1/2563     2/2563

ลำดับ

เรื่อง

ผู้วิจัย

ปีการศึกษา

1

แก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ โดยใช้คะแนนเป็นแรงจูงใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างยนต์

นายพิเชษฐ์  จุลพันธ์

1/2563

2

นักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

นายวสันต์  ทาระคำ

1/2563

3

การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  คำก้อน

1/2563

4

เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ

นายสุวิทย์  เมืองวงศ์

1/2563

5

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์และพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานตัวถังสีรถยนต์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

นายสุเมธ  ใจกว้าง

1/2563

6

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวราพล  ละออสุวรรณ

1/2563

7

การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบเพื่อนแนะนำเพื่อน

นายสุประกิจ  สุริยะ

1/2563

8

การศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายวรวัฒน์  จอมอนงค์

1/2563

9

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช.1/1 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

นายไพรวัลย์  เงินขาว

1/2563

10

การศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสารภีที่มีต่อวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

นางสาวณิชาภา  สุรินรังษี

1/2563

11

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้คู่มือประกอบการเรียน งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างแบบชิ้นงานเบื้องต้น

นายณัฐพงค์  ไชยบุญทา

1/2563

12

ปัจจัยทางจิต-สังคมกับพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี

นายณรงค์เดช สานุวิตร์

1/2563

13

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยายนต์

นายโอ  เงินทอง

1/2563

14

การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์ของนักเรียนชั้น ปวช.1 บัญชี

นางสาวกิตติยา  วัฒนมณีกุล

1/2563

15

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ว่าที่ร้อยตรีณัฎวิทย์  หน่อวงศ์

1/2563

16

ปัจจัยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนแผนกช่างยนต์ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

นายคมสัน  อิ่นปัญญา

1/2563

17

การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายเอกชัย

1/2563

18

เจตคติทีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาหลักการเขียนโปรแกรม ปีการศึกษา 1/2563

นายจารสินทร์  จันทร์อำพล

1/2563

19

เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายจักรกฤษณ์  สิงห์วัน

1/2563

20

การแก้ไขปัญหาการอ่านค่าและการใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียรคาลิปเปอร์) โดยใช้แบบฝึกหัดในวิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ชั้น ปวช. 1/3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

นายปณิพนธ์  พานิช

1/2563

21

การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียน รายวิชา งานจักรยานยนต์

นายอนันต์  เตจะติ

1/2563

22

การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

นายสุรชัย ทิพย์คำ

1/2563

23

การจัดทำงบดุลของนักเรียนระดับ ปวช.ปีที 1 แผนกพณิชยกรรม รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น

นางสาวศศิชา  ปิงใจ

1/2563

24

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี

นางมณีเนตร  วรรณประทีป

1/2563

25

นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ

นายกัมปนาท   ยะวรร

1/2563

26

 

 

 

27